ΚΛΑΔΟΣ

Αλιεία

Στην Ελλάδα, κυριαρχεί η παράκτια παραδοσιακή αλιεία και η αναπτυσσόμενη υδατοκαλλιέργεια. Η Ελλάδα έχει εκτεταμένη ακτογραμμή και πλούσια θαλάσσια ζωή, η οποία ευνοεί την αλιεία και είναι πολύ σημαντική από απόψεως συμβολής στο στόλο (94%), στην απασχόληση στον αλιευτικό τομέα (90%) ή στα αλιεύματα. Τα μεγαλύτερα σκάφη αλιεύουν με συρόμενα ή κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι).

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει σημαντικά τον τομέα υδατοκαλλιέργειας, που αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο της εθνικής παραγωγής θαλασσινών. Ο αλιευτικός τομέας έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και οικονομική βιωσιμότητα πολλών νησιωτικών περιοχών. Η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση σε πολλά νησιά εξαρτώνται έντονα από την αλιευτική δραστηριότητα.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που αναδεικνύουν την υδατοκαλλιέργεια ως έναν από τους βασικούς παραγωγικούς τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και δυναμικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

Κύριοι παράγοντες είναι οι ευνοϊκές περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες, η διαθεσιμότητα επαρκών θαλάσσιων και εσωτερικών περιοχών, η μακρόχρονη εμπειρία και επιστημονική τεχνογνωσία, οι υπάρχουσες υποδομές και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας ηγούνται των εξαγωγικών αγαθών της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια του κλάδου, τη συμβολή του στην πραγματική οικονομία και τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε ένα πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του κλάδου μέσω της προώθησης της καινοτομίας, της υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της καλύτερης ισότητας των όρων ανταγωνισμού.

Σχετικά με την παράκτια αλιεία, η οποία αποτελεί το 97% του συνολικού αλιευτικού στόλου και συγκεντρώνει, περίπου το 50% των αλιευμάτων, αυτή συνεχίζει να διατηρεί ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική σημασία.

Οι τομείς της αλιείας που έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν την:

Αλιεία πελαγικών ψαριών

Τόνου, σαρδέλας και μαρίδας

Αλιεία οστρακοειδών

Μύδια, γαρίδες και καλαμαράκια

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάκλησης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπόλοιποι Κλάδοι Απασχόλησης

Οι λύσεις ανθρώπινου δυναμικού της FLEX-IDEA απευθύνονται σε εργοδότες που επιθυμούν την κάλυψη μόνιμων ή εποχικών θέσεων εργασίας σε μεγάλες, μεσαίες και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Αλιεία

Translate »