ΚΛΑΔΟΣ

Υψηλής Ειδίκευσης

Σύμφωνα με τον Κώδικα Μετανάστευσης, η απασχόληση υψηλής ειδίκευσης στην Ελλάδα υπόκειται σε δύο κύρια καθεστώτα:

  • Άδεια διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
  • Μπλε κάρτα της ΕΕ

Η άδεια διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με ελληνικό εργοδότη για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Η αμοιβή του εργαζόμενου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το κατώτατο όριο μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, το οποίο προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης είναι οι εξής:

  • Η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους.
  • Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει τουλάχιστον πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμη επαγγελματική κατάρτιση.
  • Ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Η μπλε κάρτα της ΕΕ είναι μια ειδική άδεια διαμονής που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με ελληνικό εργοδότη για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Η αμοιβή του εργαζόμενου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το κατώτατο όριο μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, το οποίο προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ είναι οι εξής:

  • Η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους.
  • Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει τουλάχιστον πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμη επαγγελματική κατάρτιση.
  • Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει προσφορά εργασίας από ελληνικό εργοδότη.
  • Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει έγκυρο διαβατήριο και βίζα για εργασία υψηλής ειδίκευσης.

Οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης ή μπλε κάρτα της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ελλάδα για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους. Μετά τη συμπλήρωση πέντε ετών νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να προσελκύσει περισσότερους πολίτες τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, έχει θεσπίσει μια σειρά από μέτρα, όπως η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και η διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής.

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάκλησης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπόλοιποι Κλάδοι Απασχόλησης

Οι λύσεις ανθρώπινου δυναμικού της FLEX-IDEA απευθύνονται σε εργοδότες που επιθυμούν την κάλυψη μόνιμων ή εποχικών θέσεων εργασίας σε μεγάλες, μεσαίες και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Υψηλής Ειδίκευσης

Translate »